New on my other blogs

BHASKAR
Forebodings of an emergency
Challenges to federalism
A fraud on the Constitution
Academia's meek surrender
Strange power games in Delhi

വായ അരുവിക്കര ആത്മപരിശോധന ആവശ്യപ്പെടുന്നു അരുവിക്കര നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരുടെ ഭാവി? അഹമ്മദാബാദിലെ പൊലീസുകാരനും അരുവിക്കരയിലെ പത്രപ്രവർത്തകരും നിയമത്തെ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കു വിടൂ ആദിവാസികൾ വീണ്ടും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്നത് എം.പി.നാരായണപിള്ളയുടെ ഉന്മാദം സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് വല്ല ഉന്മാദത്തിലേക്കും തിരിയാഞ്ഞതെന്ത്? കൃഷിഭൂമിയും കർഷകരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ക്യാമ്പസിൽ ഇടതുപക്ഷ പരിസരം സൃഷ്ടിച്ച തലമുറ തുന്നിക്കെട്ടിയ എസ്.എൻ. കോളേജ് ഓർമ്മപിസ്തകം വിവരമുള്ളവരെ ഭയക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ
കേരളത്തിൽ ഡൽഹി ആവർത്തിക്കുമോ? കാലം ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു

ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പരിഹാസവും തിരിഞ്ഞുനോട്ടവും

Tuesday, November 11, 2014

Teacher seeks V.S. Achuthanandan's intervention to end harassment by partymen

M.Sulfath, social activist and teacher of Government Higher Secondary School, Cheruthazham, Kunnumbram, Kannur District, has written to Leader of the Opposition V.S. Achuthanandan drawing attention to the campaign against her by some persons belonging to the CPI-M and seeking an end to harassment.Although party men are using her support to the Kiss of Love campaign as the pretext for the campaign against her, the real reason is the support she gave to the family of a Dalit student who was allegedly the victim of sexual harassment by a teacher. 

The following is the text of her letter:

Dear Comrade,

I have been a teacher for the past 27 years. Presently I am working in the GHSS, Cheruthazham,
Kannur. l have been involved in struggles for women's rights and against sexual assaults on women for the past three decades. I work in association with Anweshi,, Kozhikode, and the
women's magazine 'Sanghatitha’, edited by the famous Malayalam writer Sara Joseph.

I am writlng this letter to bring to your notice, the organised attempts by some people including local CPM leaders to malign me and spread scandals against me in the school and outside, in connection with a sexual assault case that occurred in the school recently. A dalit girl studying in 9th standard was asked into the staff room under the pretext of giving a notebook after the school hours and was sexually abused by Mr. A.Anilkumar, a teacher according to a written complaint submitted to the school on 17 09.2014 by the girl's guardians; but what followed from the part of
the School authorities was an attempt to slight the complaint and to save the offending teacher somehow. After the girl's relatives came to the school with their complaint, the president of the school's Parent-Teacher Association, who is also the secretary of CPI-M Cheruthazham East local committee, came to the school. The school authorities took the decision that it was enough to transfer the concerned teacher from that school and that no other action was necessary against him. I had requested the Headmaster to view the sexual abuse by Mr. A  Anilkumar, the teacher seriously, especially as there had been a precedent of the very same person having shown sexual misconduct against a female colleague in the same school earlier, as was reported in a staff council meeting. I also requested him to contact and seek advice from Child Welfare Committee or Childline, and to initiate legal proceedings against the offender.

Instead of following the required legal procedure, what the Headmaster and a few of the staff members did was to convene a staff meeting on the afternoon of 17.09.2014, allowing even the alleged offender to participate in that meeting. When I expressed my dissent and emphasised the need to support the victim, the meeting chose to accuse me of trying to break the unity among the staff and to disrupt the collective decision taken by the teachers. As it was clear that the school authorities did not inform the police of the complaint submitted by the girl's relatives, I had helped the guardians of the girl to contact Child Welfare Committee. The Childline enquiry team came to the girl's house and then to the school on 18.9.2O14. They reported the matter to the police by noon .The police registered a case on the same day.

However, the accused teacher influenced the DDE (District Director of Education), Kannur, and managed to get a transfer on the same day, that is 18.9.2014. The DDE allowed his request for transfer before taking up any enquiry into the issue. He came to the GHSS, Cheruthazham, obtained his relieving order, and joined in GHSS Vayakkara on the same day, and immediately proceeded on leave and absconded.
I had informed Smt. P K Sreemathy teacher, honourable MP, of the incidents at the school on the night of 17 9 2014 itself. However, neither the party nor its mass organisations took any initiative for a proper response or protest. The Cheruthazham panchayat president Com. C M Venugopal visited the girl's house and promised support. There was no other move by the party against the culprits.

In the PTA executive committee and general body meetings, instead of pursuing the course of justice for the girl victim, the headmaster and a section of the teachers tried to raise allegations against me that I was spoiling the reputation of the school and spreading disgraceful news in the media. In the PTA executive committee meeting, consisting of many local leaders of the CPI-M also, one of the leaders even threw up a challenge against me: Do you dare to get the teacher arrested? 1n the PTA general body meeting convened later, the HM, senior Assistant and other leading members made the evil move to pass a resolution authorising action against me. It was defeated only because of the support of a section of mothers who knew the truth of the matter.
The HM was so revengeful that I was denied casual leave, when I applied for it as my stomach was upset.

Mentally oppressed and ostracised by many of my colleagues there, I have entered on leave.
Another teacher has been appointed in my place to avoid hardship to students. The school staff, consisting of a majority of members belonging to KSTA, an organisation affiliated to the left, and a section of the parent community are spreading wild rumours against me now. As the move against me was defeated in the PTA meeting the Development Council has convened another meeting of so-called "local people” and taken a decision that I would not be allowed even to enter the school. Though I am on leave, when I reached the school on 6.11.2014 to receive my salary, they used a section of the students to conduct a demonstration against me, to shower abuses against me and to detain me at the school gate. I was told that a few teachers including leaders of KSTA also held a similar demonstration earlier. One of the allegations was that I was responsible for dragging the HM also into the legal proceedings The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 says the HM is responsible for communicating the offence to the police. It is actually as per this provision that the HM was implicated for his failure to do his duty. I am absolutely innocent about the matter.

What is quite surprising is the fact that in this case at Cheruthazham, the CPI-M and its mass
organisations which used to support the victims of sexual abuse are spreading rumours against the offended child and her mother just because I happened to help this unfortunate victim of sexual assault in getting legal assistance, I am now being singled out and persecuted through rumours and obscene posters in the school and its premises by anonymous entities and so I humbly request you to help the girl who is the victim of sexual assault and to support me for having assisted her in seeking remedy. I would also request you to take severe action against those who are spreading malicious propaganda against me and trying to prevent my access to my school.
Once again I request you to intervene in order to create an atmosphere that will enable me to continue in the same school without further harassment.
Yours truly,
M.Sulfath
Cheruthazham
9.11.2014

Thursday, August 21, 2014

Change of heart? Or stooping to conquer?


On the face of it, Chief Minister Oommen Chandy’s decision to push for prohibition, beginning April 1, 2015, appears to be a case of surrender before PCC President V.M. Sudheeran who vigorously resisted the government’s attempt to permit reopening of 418 bars which were closed as they were working in unhygienic conditions. However, the circumstances in which the government revised its position suggest that the Chief Minister may have stooped to conquer.

Sudheeran’s resolute stand on the issue of the closed bars generated considerable popular support in the state. For long the Congress party has been claiming its policy is one of stage-by-stage introduction of prohibition but while in power it has been reluctant to take any meaningful step towards its implementation. 

The Congress party was deeply divided on the issue of reopening of closed bars. When its main allies in the ruling United Democratic Front, the Muslim League and the Kerala Congress (M), rallied behind Sudheeran, Oommen Chandy’s options were closed.

By going beyond the issue of reopening of closed bars, and announcing a slew of measures to carry forward the long-neglected liquor policy, the Chief Minister may be hoping to take the wind out of the sails of Sudheeran, whom the Congress high command installed as PCC chief before the Lok Sabha elections dismissing his objections.

Kerala, which has a population of 33.4 million and boasts of the highest per capita income and expenditure in the country, also tops in liquor consumption. Per capita consumption of alcoholic beverages in the state is above eight litres a year. In the last financial year for which figures are available, the state-owned Kerala State Beverages Corporation, which has a monopoly over sale of Indian-made foreign liquor, registered a turnover of Rs88.41 billion. It contributes nearly a quarter of the state’s tax revenue.

The steps announced by the Chief Minister today include limiting grant of licenses to five-star hotels only. It will not only desist from opening the closed bars in hotels with lower star rating but also not renew the bar licenses of 312 such hotels which will expire on March 31, 2015. The Beverages Corporation will reduce its outlets by 10 per cent each year.

Partial prohibition was in force in the state since the early days of Independence. It was rolled back by the seven-party coalition government led by CPI(M) leader E.M.S. Namboodiripad which came to power in 1967. Arrack sale was banned by UDF government headed by A.K. Antony in 1996.

Until a few days ago Oommen Chandy had publicly stated that on liquor the government has to take practical decisions and cannot go by ideals. Has there been a sudden change of heart? 

There are cynics who believe that the new policy has been formulated with the fond hope that the high court will strike it down and pave the way for going back to the previous position.
 
The high court, which is considering petitions by owners of several closed bars, asked the state government several times to outline its liquor policy. The government could not do so because of the sharp differences within the Congress party. The court’s own position on prohibition has not always been consistent.

Wednesday, July 30, 2014

Some thoughts on the historic Battle of Colachel 
 The Victory Pillar at Colachel in Kanyakumari district of Tamil Nadu which commemorates the victory of the Travancore forces over the Dutch in 1741, said to be the only Asian victory over Europeans in a naval encounter

Was the Battle of Colachel, in which forces of the Maharaja of Travancore defeated the Dutch in 1741, a naval engagement, as is claimed? If so, the question arises how the Maharaja, who did not have a navy, take on the Dutch at sea?
The Indian Army's Madras Regiment is due to celebrate the 273rd anniversary of the battle, said to be the only naval encounter in which an Asian force defeated a European force, with a function at Colachel tomorrow..

 The Travancore state had erected a Victory Column at Colachel to mark its historic triumph. Engraved on it are these words: “In remembrance of all the brave men of Travancore Army who laid down their lives in defeating the superior Dutch forces during the Battle of Colachel in July 1741”.

In the History of Travancore, which was taught in schools in that princely state, the Battle of Colachel figured prominently.  It said the Dutch captain, Eustachius De Lannoy, who was taken prisoner, later served the Maharaja loyally and helped modernize the state forces. He, his wife and son died in Travancore and were buried in the Udayagiri Fort at Thackala.

                                                     The Conch, emblem of the Travancore State, atop the Victory Pillar

Maharaja Marthanda Varma (1706-1758) was fighting his northern neighbours to expand his kingdom when the Dutch forces under De Lannoy, after landing at Colachel, marched to Padmanabhapuram, then capital of the state. He came back to take them on, and they retreated to Colachel, where the decisive battle took place.

Colachel, Thuckala and Padmanabhapuram became part of Tamil Nadu when States were reorganized on linguistic basis in 1956.

 The cemetery  in the Udayagiri Fort at Thackala on
  the Thiruvananthapuram-Kanyakumari road where
  DeLannoy, his wife and son were buried

Colachel was then, and still is, a fishing village. Unrecorded in the history textbooks and the Victory Column is the part played by the local fishing community who responded to the King’s call and joined the fight against the foreigners. However, it is on record that when the Dutch threatened to attack his state, Marthanda Varma retorted that he and his people could seek the safety of forests (which he had done earlier when he was engaged in a succession battle with his cousins who had the backing of some feudal chieftains) and that he would plan an invasion of Europe with the help of fishermen.

One lesson the Maharaja could have learnt from the Colachel battle was that the best way to ensure the safety of the land was to involve the ordinary people in its defence. He could not do so because the Dharma he was committed to uphold was based on division of the people and their subjugation.

The New Indian Express report says tomorrow’s ceremony at Colachel will be attended by Brigadier Samir Salunke, Station Commander, Pangode Military Station, civil authorities, police officials, retired officers and local officials. Evidently, there will be none to represent the fishing community, who made the Travancore victory possible.

The Madras Regiment’s role as organizers of the function stems from the fact that after Travancore acceded to India in 1947 the state forces were merged in it.

The Madras Regiment, incidentally, has a history of at least 310 years. In 2004, its 9th Battalion had celebrated the tercentenary (300th anniversary) of its raising. That makes it a successor of the mercenary army put together by the English East India Company.  

Monday, June 9, 2014

Supreme Court accepts idea of new Mullaperiyar tunnel


In 2012, C.P. Roy, who was ousted from the chairmanship of Mullaperiyar Samara Samithi, because he did not favour the idea of a new dam, met Justice K. T. Thomas, Kerala’s representative on the Empowered Committee appointed by the Supreme Court, and submitted a memorandum outlining his proposal for a new tunnel at 50 feet as a solution to the dispute with Tamil Nadu.

Today, when the Kerala Assembly took up the Mullaperiyar issue for discussion in the light of the Supreme Court’s rejection of the State government’s plea, Roy staged a demonstration outside the Legislature Complex with a few friends to draw attention to the Supreme Court’s endorsement of his proposal, which meets Kerala’s twin slogan “Water for Tamil Nadu, Safety for Kerala”.

Roy distributed an extract from Page 151 of the Supreme Court judgment, which reads as follows:

3.  In the existing MPD (Mullaperiyar Dam) project, as noted in Chapter II(b) (supra), a tunnel had been designed with a D-Section 12 feet wide and 7.5 feet high with provision of the sluice head gate having sill at El 106.5 ft for diversion of water from Periyar reservoir to Vaigai basin in the SoTN (State of Tamil Nadu). This tunnel was modernized by widening and lining in the year in the year 1958. The tunnel can allow reservoir draw-down to 106.5 ft as per criteria laid down in (i). Storage lower than El 106.5 ft to an identified elevation based on assessment of likely distress cannot be drawn-down through the present arrangement of drawal of water for the SoTN through the existing tunnel.

4. Further, digging of a New Tunnel at say at El 50 ft, of course, after conducting surveys, designs, and techno-economic feasibility studies, with requisite sluice gates for evacuation of reservoir water from El 106.5 ft to say 50 ft. These studies will have to be undertaken within a specified time frame. It goes without saying that the water flow from the New Tunnel can be used for power generation or for any other purpose by making changes in its existing infrastructure. Depending upon a decision about the elevation of the New Tunnel outlet, evacuation of the MPD reservoir will be possible in corresponding time period.

a) The new tunnel will need to be constructed by the SoTN since the ownership of the existing dam vests in it. The total expenditure for construction of the new tunnel should be borne by the SiTN. The costs may be small as compared to the cost of the replacement of the new dam. The SoTN should accomplish surveys and feasibility studies for the proposal of having a new tunnel within a year.

b) The New Runnel say at El 50 ft will enable the SoTN to use additional water available in storage between El 106.5 ft to 50 ft. At present these waters are remaining unused.

c) More importantly, if this alternative is implemented in an agreed period of time, the fear perception in the minds of people of the SoK (State of Kerala) will be set at rest. They can then appreciate that the New Tunnel is going to help evacuation of storage faster and better, in case the dam develops any distress. As a gravity dam seldom gives in suddenly, such evacuation will reduce Dam Break flood (DBF) magnitude significantly.

d) Though the demand of the SoK for 1.1 TMC of water for Environmental Flow is not substantiated, yet a legitimate need which is yet to be assessed can be met with after the FRL is raised to 142 ft. A small pipe outlet of a suitable diameter through right bank hillock can be dug to release….  

The government and the opposition, who are being led by some vested interests, have paid no attention to the Roy proposal which offers a cheaper alternative to the Kerala proposal for a new dam. Instead of wasting more time on litigation, the government should seek talks with Tamil Nadu to give effect to the idea of new tunnel, which has already met with the court’s approval.